Nhập khẩu chất dẻo nguyên liêu PP, PE, PS, PVC, từ thị trường Hàn Quốc tăng mạnh

  • Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ thị trường Hàn Quốc trong 4 tháng đầu năm 2022 đạt 633 nghìn tấn với trị giá 1,07 tỷ USD, tăng 54,5% về lượng và tăng 55,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ trọng 25,6% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu cũa Việt Nam. PP, PE, PET là những chũng loại được nhập nhiều từ thị trường này.
  • Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PP, PE, PS, PVC 3 tháng đầu năm 2022 từ thị trường Hàn Quốc tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: PP tăng 112%; PE tăng 93,9%; PS tăng 32,5%; PVC tăng 32,5%.

Tham khảo nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu từ Hàn Quốc (Đvt: nghìn tấn)

Nhập khẩu chấ’t dẻo nguyên liệu PP từ thị trường Hàn Quốc trong 3 tháng đầu năm 2022 đạt 190 nghìn tấ’n với trị giá 243 triệu USD, tăng 112% về lượng và tăng 108% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ trọng 39% tổng lượng chấ’t dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình giảm 1,8%, đạt 1.276 UsD/tấn.

Nhập khẩu nhựa Polyester từ thị trường Hàn Quốc 3 tháng đầu năm 2022 tăng 14% về lượng và tăng 33,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 16,4 nghìn tấn với trị giá 30,6 triệu USD và chiếm tỷ trọng 3,4% tổng lượng chấ’t dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.866 USD/tấn, tăng 16,9%.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu EVA từ thị trường Hàn Quốc 3 tháng đầu năm 2022 đạt 15,7 nghìn tấn với trị giá 50,6 triệu USD, tăng 12,1% về lượng và tăng 51,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ trọng 3,2% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình tăng 35,2%, đạt 3.218 USD/tấn.

Nhập khẩu PC từ thị trường Hàn Quốc 3 tháng đầu năm 2022 giảm 22,3% về lượng và giảm 10,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 14 nghìn tấn với trị giá 48,8 triệu USD, chiếm tỷ trọng 2,9% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình đạt 3.496 USD/tấn, tăng 15,4%.

Nhập khẩu PS từ thị trường Hàn Quốc tăng 32,5% về lượng và tăng 43,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 12,9 nghìn tấn với trị giá 20,4 triệu USD và chiếm tỷ trọng 2,7% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình đạt 1.574 USD/tấn, tăng 8,5%.

Nhập khẩu chất dẻo nguyên liệu PVC từ thị trường Hàn Quốc trong 3 tháng đầu năm 2022 đạt 10,9 nghìn tấn với trị giá 23,5 triệu USD, tăng 32,5% về lượng và tăng 56,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021, chiếm tỷ trọng 2,2% tổng lượng chất dẻo nguyên liệu nhập khẩu từ thị trường này. Giá nhập khẩu trung bình tăng 18%, đạt 1.235 USD/tấn.

Chủng loại 3 tháng đẩu năm 2022 So với cùng kỳ năm 2021 Giá NK TB (USD/tan)
Lượng (Tan) Trị giá (Nghìn USD) Lượng

(%)

Trị giá (%) 3T/2022 so với 3T/2021 (%)
PP 190.461 242.998 112 108 1.276 -1,8
PE 119.618 162.370 93,9 118 1.357 12,5
PET 41.133 44.564 -3,6 18,7 1.083 23,0
ABS 17.085 37.862 2,8 5,7 2.216 2,8
Polyester 16.401 30.604 14,0 33,3 1.866 16,9
evA 15.734 50.631 12,1 51,6 3.218 35,2
PC 13.961 48.810 -22,3 -10,4 3.496 15,4
PS 12.942 20.373 32,5 43,8 1.574 8,5
PVC 10.940 13.506 32,5 56,3 1.235 18,0
SAN 5.887 11.111 28,3 53,4 1.887 19,5
Silicon 5.637 13.052 46,9 21,5 2.315 -17,3
Acrylic 5.187 11.951 6,9 16,5 2.304 8,9
PU 4.875 19.328 -17,8 -20,1 3.965 -2,7
PA 4.620 16.884 -21,3 -3,4 3.654 22,7
Polyete 4.546 11.851 -29,6 -12,8 2.607 23,7
Epoxyd 2.463 6.612 6,3 -0,9 2.685 -6,8
PBT 1.186 3.961 0,9 12,5 3.339 11,5
POM 1.007 2.412 -25,3 2,6 2.396 37,3
Xenlulo&DX 978 2.111 32,7 15,9 2.158 -12,6
Phenolic 536 1.795 -3,3 12,0 3.347 15,8
Amino 525 1.319 87,4 169 2.511 43,3
PTFE 405 1.833 1.210 3.118 4.530 145,6
cumaron- inden 260 612 13,6 20,2 2.353 5,8
PVAC 93 133 -31,4 -7,2 1.432 35,3
Alkyd 56 150 -54,7 -45,7 2.684 19,9
Melamine 38 119 -32,5 -3,8 3.103 42,5

NGUỒN: HIỆP HỘI NHỰA VIỆT NAM.